Home / ಪ್ರವಾದಿ ವಚನಗಳು / ರೋಗಿಯ ಸಂದರ್ಶನ

ರೋಗಿಯ ಸಂದರ್ಶನ

ಆಯಿಶಾ(ರ) ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಅವನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಥಿ೯ಸುತ್ತಿದ್ದರು: ‘ಅದ್’ಹಬಿಲ್ ಬ’ಅ್’ಸ ರಬ್ಬನ್ನಾಸಿ ವಶ್ಫಿ ಅಂತ ಶಾಫೀ ಲಾ ಶಿಫಾಅ ಇಲ್ಲಾ ಶಿಫಾಉಕ ಶಿಫಾಅನ್ ಲಾ ಯುಗಾದಿರು ಸಕಮಾಃ (ಓ ಜನರ ಪ್ರಭುವೇ! ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸು. ಉಪಶಮನ ನೀಡು. ನೀನೇ ಉಪಶಮನ ನೀಡುವವನು. ನಿನ್ನ ಉಪಶಮನದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹನ್ನು ಉಳಿಸದಂತಹ ಉಪಶಮನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು).

SHARE THIS POST VIA

About editor

Check Also

ಪ್ರಾಥ೯ನೆ, ಸತ್ಕಮ೯

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳಿದರು: ದೇವವಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥ೯ನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರಾವ ವಸ್ತುವೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾರದು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಕಮ೯ದ ಹೊರತು ಬೇರಾವ ವಸ್ತುವೂ ದೀಘ೯ಗೊಳಿಸಲಾರದು …